[Code] Lastpost Vân Đồn Star - Full

  Bài viết hay nhất1
Chú ý:
- Dành cho Punbb.
- Chiều rộng diễn đàn là 980-1000px.
- Lastpost ko liên quan gì đến last mặc định có sẵn nên bạn hãy bỏ last mặc định đi.


Hướng dẫn:


Đầu tiên vào overall_header và tìm:
Code:
        <div id="main">

Thêm vào phía trên code sau:
Code:
   
       
<div id="Load"></div>
<div id="last-posts">
  <div id="option-lastpost">
    <div class="op-last" onclick="Op1Last('')">Toàn bộ</div>
    <div class="op-choice">
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('c1')">Đại sảnh</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('c2')">Du lịch VĐ</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f60')">Làm quen</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f156')">Thư viện</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f16')">Thư giãn</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f117')">Trường xưa</div>
    </div>
    <div class="op-choice">
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f13')">Âm nhạc</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f14')">Phim ảnh</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f59')">Thời trang</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f198')">Cuộc sống</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f85')">Tâm sự</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f80')">Chém gió</div>
    </div>
    <div class="op-choice">
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f63')">Năng khiếu</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f53')">DJ-Club</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f239')">Bang hội</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f62')">CLB</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f15')">Đố vui</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f17')">Trò chơi</div>
    </div>
    <div class="op-choice">
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f157')">Tin tức</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f84')">Kỳ thú</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f92')">Tin học</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f158')">Ảnh đẹp</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('f121')">Học tập</div>
      <div class="op-last" onclick="Op1Last('c8')">Linh tinh</div>
    </div>
    <div class="op-change"><div class="op-prew"></div><div class="op-next"></div></div>
  </div>
  <div id="name-lastpost"><span class="lp2">Tiêu đề</span><span class="lp3">Sáng lập</span><span class="lp4">Gửi cuối</span><span class="lp5">Chuyên mục</span><span class="lp6">Bình</span><span class="lp7">Xem</span></div>
  <div id="main-lastpost"></div>
  <div id="option2-lastpost">
    <div class="op-last-bottom op-last-bottom2" onclick="Op2Last('/search?search_author=%%%&search_keywords')">Bài gửi sau cùng</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=newposts')">Bài từ lần truy cập trước</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=egosearch')">Bài bạn đã tham gia thảo luận</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=unanswered')">Bài chưa ai trả lời</div>
  </div>
  <div id="trang-lastpost">
    <div class="TrangTruoc" title="Tải dữ liệu trang trước"></div><div class="TrangHT"><input id="SoTrangLT" value="1" maxlength="2" title="Trang hiện tại" /></div><div class="TrangSau" title="Tải dữ liệu trang tiếp theo"></div>
  </div>
  <div id="dl-lastpost"></div>
</div>
<div class="clear"></div>

Trong overall_footer_begin tìm:

Code:
    {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />

Thay bằng:
Code:
<span id="jumpbox-last">{S_JUMPBOX_SELECT}</span> <input type="submit" value="{L_GO}" />

Tiếp theo thêm vào CSS:
Code:
 #last-posts{width:100%;}
#select-lastpost{float:right;cursor:pointer;}
#option-lastpost{height:18px;}
 
.op-last{float:left;border:1px solid #999;padding:2px 0;cursor:pointer;height:18px;background-color:white;margin:-5px 2px 0;width:80px;text-align:center;background-color:#DDD;}
.op-last2{height:28px;margin-top:-12px;font-weight:bold;line-height:250%;border-radius:5px 5px 0 0;border-bottom:0;color:red;background-color:#FFF;}
.op-last-bottom{float:left;border:1px solid #999;margin:-1px 2px 0;padding:5px;cursor:pointer;height:15px;background-color:#DDD;}
.op-last-bottom2{height:23px;font-weight:bold;border-radius:0 0 5px 5px;border-top:0;background-color:white;margin-top:-4px;color:red;background-color:#FFF;}
.op-last-select{font-weight:bold!important;color:red;}
.op-choice{float:left;display:none;}
.op-change{float:left;margin-left:5px;}
.op-prew,.op-next{width:20px;height:20px;cursor:pointer;float:left;margin:0 2px;}
.op-prew{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro18.png) 50% 50%;}
.op-next{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro20.png) 50% 50%;}
#main-lastpost{border:1px solid #999;padding:20px 10px 5px;background-color:white;min-height:300px;}
#dl-lastpost{display:none;}
#name-lastpost,.name-lastpost {
position: absolute;
padding: 5px 25px;
font-style: italic;
}
 
.dl-post {
height: 15px;
}
lp1,.lp2,.lp3,.lp4,.lp5,.lp6,.lp7,.lp8,.imglp{
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
position: absolute;
}
.dl-post:hover{
background-color:#DDD;
}
 
.lp1 img {
height: 14px;
}
.lp2 {
margin-left: 10px;
width: 380px;
}
.lp3 {
margin-left: 400px;
width: 120px;
}
.lp4 {
margin-left: 525px;
width: 120px;
}
.lp5 {
margin-left: 650px;
width: 190px;
}
.lp6 {
margin-left: 840px;
font-style: italic;
}
.lp7 {
margin-left: 880px;
font-style: italic;
}
.lp8 {
margin-left: 940px;
}
.imglp {
margin-left: 930px;
margin-top:1px;
}
#trang-lastpost {
float: right;
}
.TrangTruoc,.TrangSau,.TrangHT{font:12px Courier;cursor:pointer;color:red;float: left;height:30px;width:30px;opacity:0.6;}
.TrangTruoc:hover,.TrangSau:hover,.TrangHT:hover{opacity:1;}
.TrangTruoc{display:none;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancy_12.png) no-repeat;}
.TrangSau{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/fancy_10.png) no-repeat;}
#SoTrangLT{width:25px;height:22px;text-align:center;font-weight:bold;border:3px dashed white;}
#SoTrangLT:hover{border:3px dashed black;color:red;}
 
#Load {
display:none;
background: white url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadaj10.gif) 50% 50% no-repeat;
position: fixed;
left: 50%;
top: 40%;
width: 50px;
height: 50px;
border: 10px solid #82D23D;
border: 20px solid rgba(130, 210, 60, .3);
border-radius: 50px;
margin-left: -25px;
}
jQuery Script:

In all the pages:

Code:
 Link = '/search?search_author=%%%&search_keywords';
Start = '&start=';
Where = '';
Trang = 20;
 
$(function(){
 
op_choice = Math.floor(Math.random()*4);
OpChoice(op_choice);
 
$('.op-prew').click(function(){
op_choice -= 1;
if (op_choice < 0) op_choice = 3;
OpChoice(op_choice);
});
$('.op-next').click(function(){
op_choice += 1;
if (op_choice > 3) op_choice = 0;
OpChoice(op_choice);
});
 
$('#jumpbox-last select').clone().appendTo('#option-lastpost');
$('#option-lastpost select').removeAttr('name').removeAttr('onchange').attr('id','select-lastpost');
 
$('.op-last-bottom').click(function(){
$('.op-last-bottom').removeClass('op-last-bottom2');
$(this).addClass('op-last-bottom2');
});
 
$('#option-lastpost .op-last').click(function(){
$('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
$('#select-lastpost').removeClass('op-last-select');
$(this).addClass('op-last2');
});
 
$('#select-lastpost').live('change',function(){
$('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
$(this).addClass('op-last-select');
if ($(this).val()=='1')
  {
    Where = '';
    LoadLastPost(0);
  }
  else if ($(this).val()!='-1')
  {
    Where = '&search_where='+$(this).val();
    LoadLastPost(0);
  }
});
 
$('.TrangTruoc').click(function(){
st = parseInt($('#SoTrangLT').val())-1;
$('#SoTrangLT').val(st);
LoadLastPost(st-1);
});
 
$('.TrangSau').click(function(){
st = parseInt($('#SoTrangLT').val())+1;
$('#SoTrangLT').val(st);
LoadLastPost(st-1);
});
 
$('#SoTrangLT').change(function(){
ltval = parseInt($(this).val());
if (ltval < 1 || ltval > 20)
{
$(this).val(1);
}
else
{
LoadLastPost(ltval-1);
}
});
 
});
 
function LoadLastPost(page){
page > 0 ? $('.TrangTruoc').show() : $('.TrangTruoc').hide();
if (page == 0){$('#SoTrangLT').val(1);}
LinkLastPost = Link + Where + Start + page*Trang;
$('#Load').show();
$('#dl-lastpost').load(LinkLastPost+' form.frm-form .main-content .table .statused tr',function(){
$('#main-lastpost').empty();
$(this).find('tr').length < 20 ? $('.TrangSau').hide() : $('.TrangSau').show();
if ($(this).is(':empty'))
{
$('#main-lastpost').text('Không có dữ liệu');
}
else
{
$(this).find('tr').each(function(){
$('<div class="dl-post"></div>').appendTo('#main-lastpost');
$('<span class="lp1"></span>').html($(this).find('span.status').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp2" title="'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'"></span>').html('<a href="'+$(this).find('td:last a:last').attr('href')+'">'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'</a>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$(this).find('td:first a.gensmall').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last').wrap('<span class="lp3"></span>');
$(this).find('td:eq(4) a.gensmall').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last').wrap('<span class="lp4"></span>');
$('<span class="lp5"></span>').html($(this).find('td:eq(1)').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp6"></span>').html($(this).find('td:eq(2)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp7"></span>').html($(this).find('td:eq(3)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<img src="http://illiweb.com/fa/m/icon_minitime1.gif" class="imglp" title="'+$(this).find('td:eq(4)').text().replace(' by','')+'"></img>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
if ($(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').length)
{
$('<span class="lp8"><img src="'+$(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').attr('src')+'" title="Bạn đã tham gia thảo luận tại chủ đề này"></img></span>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
}
});
$('#dl-lastpost').empty();
}
$('#Load').fadeOut();
});
}
 
function OpChoice(eq){
$('#option-lastpost .op-choice').hide();
$('#option-lastpost .op-choice').filter(':eq('+eq+')').show();
}
 
function Op1Last(forum){
forum =='' ? Where = '' : Where = '&search_where='+forum;
LoadLastPost(0);
}
 
function Op2Last(op){
Link = op;
LoadLastPost(0);
}

In the home page:
Code:

      $(function(){
$('#option-lastpost .op-last:first').addClass('op-last2');
LoadLastPost(0);
});

In the topics:

Code:
$(function(){
 
$('#select-lastpost option').each(function(){
if ($(this).text().search(/\|\s\s\s\|--/) == 0){$(this).addClass('select-intopic');}
});
 
sl_op = $('#select-lastpost option.select-intopic').length;
ClickLast = Math.floor(Math.random()*sl_op);
$('#select-lastpost option.select-intopic').filter(':eq('+ClickLast+')').attr('selected', 'selected');
$('#select-lastpost').addClass('op-last-select');
Where = '&search_where='+$('#select-lastpost').val();
LoadLastPost(0);
 
});

Nguồn: vandonstar
Bạn không có quyền trả lời bài viết