[Code] Button Hện tại đang dùng

  Bài viết hay nhất1
demo:


Cho vô css:

ẩn bài
  Bài viết hay nhất2
xem cái nào !!!!!!!!
  Bài viết hay nhất3
xem thử cái nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  Bài viết hay nhất4
xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  Bài viết hay nhất5
:mimcuoi:
  Bài viết hay nhất6
***
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết