[Code] Thay đổi background liên tục

  Bài viết hay nhất1
  • Chèn trên cùng css:

Code:
body
{
background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/COO-Style/2x.jpg') no-repeat #FFF fixed;
animation:mybirst 25s infinite;
animation-delay:5s;
-moz-animation-delay:5s; /* Firefox */
-webkit-animation-delay:5s; /*Safari and Chrome */
-moz-animation:mybirst 25s infinite; /* Firefox */
-webkit-animation:mybirst 25s infinite; /* Safari and Chrome */
}

@keyframes mybirst

{
0%  {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/MS_mercedes_wallpaper_1600x1200.jpg') no-repeat #FFF fixed;}
33%  {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/COO-Style/2x.jpg') no-repeat #FFF fixed;}
66%  {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/maplestory_wallpaper_05_1600x1200.jpg') no-repeat #FFF fixed;}
100% {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/MS_mercedes_wallpaper_1600x1200.jpg') no-repeat #FFF fixed;}

}

@-moz-keyframes mybirst /* Firefox */

{
0%  {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/MS_mercedes_wallpaper_1600x1200.jpg') no-repeat #FFF fixed;}
33%  {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/COO-Style/2x.jpg') no-repeat #FFF fixed;}
66%  {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/maplestory_wallpaper_05_1600x1200.jpg') no-repeat #FFF fixed;}
100% {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/MS_mercedes_wallpaper_1600x1200.jpg') no-repeat #FFF fixed;}

}

@-webkit-keyframes mybirst /* Safari and Chrome */

{
0%  {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/MS_mercedes_wallpaper_1600x1200.jpg') no-repeat #FFF fixed;}
33%  {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/COO-Style/2x.jpg') no-repeat #FFF fixed;}
66%  {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/maplestory_wallpaper_05_1600x1200.jpg') no-repeat #FFF fixed;}
100% {background: url('https://dl.dropbox.com/u/47626020/MS_mercedes_wallpaper_1600x1200.jpg') no-repeat #FFF fixed;}

}

Nguồn: Sưu tầm
  Bài viết hay nhất2
ko có hd hả anh ?
  Bài viết hay nhất3
Chỉ việc cho vào css và thay link ảnh thôi e
  Bài viết hay nhất4
cười nhăn răng E k hỏi cho e . anh thêm hd vào bài nhá vui vẻ
  Bài viết hay nhất5
:hihi: đã bổ sung thêm
  Bài viết hay nhất6
Bạn không có quyền trả lời bài viết