Banner từng box cho punbb & phpbb2

  Bài viết hay nhất1
Demo:Sẽ có sau

Vào viewforum_body đặt code này ở chỗ bạn muốn banner hiện
Code:
<div class="banner{FORUM_ID}"></div>

Tạo 1 trang js cho hiện ở subforum
Code:
$(function(){$(".banner1").replaceWith('<center><img src="link ảnh"/></center>');});

Tìm
Code:
banner1
Sửa số 1 thành id của box bạn muốn cho banner đó hiện.

Làm với box khác thì thêm vào trước
Code:
});
Đoạn
Code:
$(".banner[id box]").replaceWith('<center><img src="link ảnh"/></center>');
Có thể ứng dụng làm nhiều cái khác, như mình cho kết quả Euro vào box Bóng đá.
Viết bởi: dothinh
  Bài viết hay nhất2
Chữ ký bựa thật cười lăn lộn
  Bài viết hay nhất3
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Bài viết hay nhất4
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Bài viết hay nhất5
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  Bài viết hay nhất6
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2122222222222222222
  Bài viết hay nhất7
111111111111111111111111111111111
  Bài viết hay nhất8
22222222222222222222222222222222222
  Bài viết hay nhất9
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  Bài viết hay nhất10
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
  Bài viết hay nhất11
vui vẻ Tuy chưa dùng nhưng vote và xin phép admin cho copy bài nì cười nhăn răng
  Bài viết hay nhất12
Bạn không có quyền trả lời bài viết