[Code] Tắt mở đèn, tiết kiệm điện cho web

  Bài viết hay nhất1
Thích hợp cho forum bạn nào xem ảnh hoặc xem video nhiều :huytsao:

  • B1: Thêm vào css:

Code:
.lightSwitcher {
 z-index:113;
 padding:0;
 margin:0;
 color:#99FF33;
 outline:none;
 text-decoration:none;
}
.lightSwitcher:hover, .lightSwitcher:active, .lightSwitcher:link, .lightSwitcher:visited {
 text-decoration:underline;
 color:#99FF00;
}
#command {
 z-index:113;
 position:relative;
 padding:0;
 margin:0px;
 text-align:center;
}
#shadow {
 background-image:url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif');
 left:0;
 top:0;
 width:100%;
 z-index:100;
 position:absolute;
 height: 677px;
 display: none;
}
.turnedOff {
 color:#ffff00;

}
.div_fix {
 position: fixed;
 width: 100%;
 height: 18px;
 z-index: 114;
 left: 0pt;
 bottom: 0pt;
 border-top: 1px solid #646464;
 padding: 2px 5px;
 background-color:#323232;
 font-family: tahoma;
 font-size: 10pt;
 font-weight: bold;
}
  • B2: overall_header tìm

Code:
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
Thêm ngay dưới nó:
Code:
<script type='text/javascript'>
            $(document).ready(function(){
                $("#shadow").css("height", $(document).height()).hide();
                $(".lightSwitcher").click(function(){
                    $("#shadow").toggle();
                    if ($("#shadow").is(":hidden"))
                        $(this).html("Tắt Đèn ").removeClass("turnedOff");
                    else
                        $(this).html("Bật Đèn ").addClass("turnedOff");
                });
               
            });

        </script>
  • B3: overall_footer_end tìm

Code:
</body>
Thêm bên trên nó:
Code:
<div class="div_fix">
  <div style="float:left;width:10%;">
    <div id="command"><a class="lightSwitcher">Tắt Đèn</a></div>
  </div>
</div>
<div id="shadow" ></div>
Sưu tầm
Bạn không có quyền trả lời bài viết