BBcode phát nhạc từ zippyshare

  Bài viết hay nhất1
Chức năng: Tạo BBcode để phát liên kết file nhạc từ zippyshare.com.

Hướng dẫn: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
 • Title * : BBcode phát nhạc từ zippyshare
 • Placement : In the topics hoặc In all the pages Hoặc copy js vào posting_body ( để hiển thị ở trang viết bài)
 • Javascript Code * :
  Code:
  $(document).ready(function () {
      $("<button class=\"button2\" onmouseover=\"helpline('BBcode zippyshare')\" type=\"button\" onclick=\"fmvizippy()\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/zippys10.png\" height=\"16px\"/></button> <img src=\"http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png\" style=\"vertical-align: middle;\">").insertBefore("span#text_edit input.button2[value='Others']");
      $(".post-entry").each(function () {
          $(this).html($(this).html().replace(/\[zippy]/gi, ""));
          $(".post-entry a[href$='[/zippy]']").each(function () {
              var a = $(this).text().slice(0, $(this).text().indexOf("[/zippy]"));
              $(this).replaceWith('<center><table width=35% border= 0 cellpadding= "1" cellspacing= "1"><tr bgcolor=#000000><td><div align="center"><div style="background-color: #ffffff; width: 300px;"><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.fileden.com/files/2011/10/9/3206699/2.swf" width="300px" height="200px"type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed><object width="300" height="100" name="single" class="single" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param value="http://9nhac.com/jwhplayer.swf" name="movie"><param value="true" name="allowfullscreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="transparent" name="wmode"><param value="http://ohvui.com/mp3/z.php?id=' + a + 'flv&logo=http://i42.servimg.com/u/f42/15/42/71/86/logo_d11.png&menu=false&repeat=always&stretching=none&autostart=true&image=http://i42.servimg.com/u/f42/15/42/71/86/image10.jpg" name="flashvars"><embed width="300" height="100" flashvars="file=http://ohvui.com/mp3/z.php?id=' + a + 'flv&logo=http://i42.servimg.com/u/f42/15/42/71/86/logo_d12.png&menu=false&repeat=always&stretching=none&autostart=true&image=http://i42.servimg.com/u/f42/15/42/71/86/image10.jpg" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" src="http://9nhac.com/jwhplayer.swf" name="single2" id="single2" type="application/x-shockwave-flash"></object><div style="width: 300px; padding: 0px 0pt;"><a target="_blank" href="' + a + '"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/vn88dl10.png" alt="download"/></div></div></div></td></tr></table></center>');
          });
      });
  });
  function fmvizippy() {
      var name = prompt("Nhập vào đây liên kết đến tập tin zippyshare", "");
      if (name != null && name != "" && name.indexOf("zippyshare.com") != -1 && name.indexOf("http") != -1 && name.indexOf("file.html") != -1) {
          bbfontstyle('[zippy]' + name, '[/zippy]');
          return false;
      } else {
          alert("Liên kết bạn nhập vào không đúng");
          return false;
      }
  }


Cách sử dụng: Đặt liên kết zippyshare vào BBcode [zippy] như sau:
Code:
[zippy]Liên kết đến trang zippyshare chứa file nhạc[/zippy]
Ví dụ:
Code:
[zippy]http://www28.zippyshare.com/v/46607899/file.html[/zippy]
Bạn cũng có thể dùng nhanh BBcode này qua một button nằm bên trái BBcode Other.

Viết bởi baivong - www.FMvi.org
  Bài viết hay nhất2
Anh cho em xin yahoo mr.Why
  Bài viết hay nhất3
mr.why_9x
  Bài viết hay nhất4
Online yahoo đi mình hỏi cái này
  Bài viết hay nhất5
Bạn không có quyền trả lời bài viết