[Code] Trả lời nhanh không chuyển trang

  Bài viết hay nhất1
Áp dụng cho mọi phiên bản forumotion: phpBB2, phpBB3, punBB và Invision.
Tác dụng của code này là khi bạn Send, thì bài viết sẽ được gửi ngay mà không bị chuyển sang trang thông báo.
ACP - Ganeral - Forum - Security - Security Administration - Flood control. Delay between 2 messages, topics or private messages by a user. : 10
ACP - Ganeral - Messages and e-mails - Configuration - Messages - Allow Quick Reply : Yes
ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
  • Title: Trích dẫn bài viết
  • Placement: In the topics
  • Javascript Code:

Code:
$(function(){$("form#quick_reply input[name='post']").click(function(){$('<iframe name="replyreload" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>').insertBefore('form#quick_reply');$('form#quick_reply').attr('target','replyreload');$('form#quick_reply').submit(function(){var t=setTimeout("fmreply()",1000);});});});function fmreply(){window.location.reload()}
Viết bởi baivong - FMvi.vn
  Bài viết hay nhất2
vote :huytsao:
  Bài viết hay nhất3
hay quá nhá
  Bài viết hay nhất4
ch ahchaha cha chach ahchaha cha chach ahchaha cha chach ahchaha cha chach ahchaha cha chach ahchaha cha cha
  Bài viết hay nhất5
sdsadasdasdasdasdasdasd sad asd á dá d ád
  Bài viết hay nhất6
Bạn không có quyền trả lời bài viết