[Code] Tooltip hóa chú thích bbcode

  Bài viết hay nhất1
• Mẹo này giúp bạn chuyển những dòng chú thích cho bbcode vào tooltip
• Viết bởi : Việt K - www.c3zone.net
Demo :
Trước khi chèn codes :
Sau khi chèn codes :
Thực hiện : vào Javascript codes management tạo Javascript mới :
Title * : tùy ý
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
function helpline(help) {
  if (help.length < 5)
      showtip(eval(help + "_help"));
  else
      showtip(help);
  if (this.addEventListener) {
      this.addEventListener("mouseout", function () {
        hidetip();
      }, false);
  }
}

Lưu ý là Bạn phải dùng tooltip trước đó (loại dhtml tooltip như ở c3zone đang dùng) - nếu dùng loại khác thì thay đổi 2 hàm showtip và hidetip cho phù hợp
Bạn không có quyền trả lời bài viết