xin view_topic hiện tại 22/8/2012

  Bài viết hay nhất1
có nhiều bản skin của c3 share nhưng toàn lỗi nhỏ . mình thấy có bản này ok mà ko thấy share nên cho mình xin view_topic của cx9x thanks admin
  Bài viết hay nhất2
Code:

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function () {
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function () {
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
   
});
//]]>
</script>
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
        jQuery(".cont_code").text("Vui lòng đăng nhập để thấy nội dung CODE");
});
</script>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      <li>
         <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}', '{JS_SESSION_ID}', {
               JS_AUTH_FAVOURITES
            });
            //]]>
            
         </script>
      </li>
      <!-- END switch_plus_menu -->
      <li>
         <a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>
      </li>
      <li>
         <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
      </li>
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
      <!-- END watchtopic -->
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<div class="pun-crumbs noprint">
   <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » 
   <strong>
      <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
   </strong>
</div>
<p class="posting">
   <span style="margin-left: 6px; ">
      <g:plusone size="medium"></g:plusone>
   </span>
   <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
      <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
      <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
   </span>
   <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
      <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21"
      scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;"
      allowTransparency="true"></iframe>
   </span>
   <a class="btn btn-warning addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=kalenv"
   data-original-title="Chia sẻ bài viết đến các mạng xã hội" style="float: right;">Chia sẻ</a>
</p>
<div class="main paged">
   <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" class="btn btn-large btn-danger i_post" data-original-title="Gửi một chủ đề khác"><i class="i-white i-plus-sign"></i> Gửi bài mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->  
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" class="btn btn-large btn-success i_reply" data-original-title="Trả lời chủ đề này"><i class="i-white i-comment"></i> Trả lời</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>{POLL_DISPLAY}
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> 
         <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> 
         <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>   {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
   </div>
     <div class="main-content-topic">
           
      <!-- BEGIN postrow -->
           
      <!-- BEGIN displayed -->
            <div class="main-content-topic">
            <span class="baigui" style="display:none">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span>
              <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead clearfix" style="background: #FBFBFB;float: left; width: 780px; margin-bottom: -11px;margin-left: 21px;margin-top: 10px;" align="center"><p class="h2" align="center"><a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></p></div>
      <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
         <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
                  <div class="user"><div class="blast1"></div>
        <div class="blast">
            <span class="coin" style="width: 640px;margin-left: -8px;">
              <!-- BEGIN profile_field -->
              <div style="display:none">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}<div>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>:{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
              <!-- END profile_field -->
            </span>
        </div>   
   <div class="user-ident">
          <div class="user-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>   
      <div class="user-basic-info">
         <p class="user-name">{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</p>
         <p class="user-rank">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
                        <p class="user-contact" align="center">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}</p>
      </div>
          <div class="user-pet" style="margin-left: 15px;margin-top: -30px;margin-bottom: 30px;">
            <div class="huanchuong">
              <script>shop(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>
            </div>
          </div>
          <span class="prone d{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="margin-bottom: 30px;">
            <!-- BEGIN profile_field -->
            <div class="thongtin user-info" style="float: right;display: block;margin-left: 30px;">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}<span class="dulieu">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</span>{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
            <!-- END profile_field -->
          </span>
        </div>
                  </div>
               <div style="clear:both;"></div>            
            <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>                                 
                                  <p style="margin-left:-10px" align="center">
                                    <img src="/users/1113/13/44/26/avatars/gallery/thanhn10.png" /></p>                               
                                <div class="hihi"><span class="smallfont" style="font-style: italic;">
                                  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" style="margin-top: -5px;"/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}<strong style="float: right; background: #2ebcff;padding: 2px;color: #fff;min-width:15px;height: 15px;font-size: 12px;text-align: center;-webkit-border-radius: 99px;  -moz-border-radius: 99px;  border-radius: 99px;position: relative;top: -2px;">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></span></div>
                                  <hr>
                                    <br>
               <div class="post-entry">                                             
                                          <div class="entry-content">                                                 
                     <div>
                                                          {postrow.displayed.MESSAGE}
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                           <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                 <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 </dt>
                                 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                 <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_comment -->
                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 <dd>
                                    <em>
                                       <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                    </em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
                                    </div>
                                  <img src="/users/2211/12/43/96/album/box-sh10.gif" style="margin-left: 10px">
                                  <p style="padding-bottom: 10px"></p>                                 
                          <div style="float: right;"><font size="1"><i>{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</i></font></div>                                     
                          <br /><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/untitl11.png" style="margin-right: 30px;" align="right">
                                <!-- BEGIN switch_signature -->
                                          <div class="sig-content"><center>{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</center></div>
            <!-- END switch_signature -->   
                             
                                 
                                  <div class="postfoot">
                                  <div style="float: left;margin-top: 1px;">
                   <!-- BEGIN switch_vote_active -->
      <div class="vote vote-button" title="Thích bài viết này">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>
          <!-- END switch_vote -->
      </div>
      <div class="vote vote-button" title="Không thích bài viết này">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>
        <!-- END switch_vote --></div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"> Đang Vote (^_^)^^! </div>
                                                <!-- END switch_vote_active -->

               </div>
               <div class="post-options" style="float: right;margin-top: -2.9px;">
                                  <span class="options-button">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}<a href="#quickreply" onclick="quick($(this))" class="small_textbutton">Trả lời nhanh</a>
                  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                                  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
               <div style="clear:both;"></div></div></div>
                <div class="main-footp clearfix" style="background: #FBFBFB;float: left; width: 780px; margin-bottom: 10px;margin-left: 21px;margin-top: -11px;" align="center">
                <div style="float:left; margin-top:-1px;">
              <!-- BEGIN switch_vote_active -->       
  <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe> 
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_bar -->
  <!-- END switch_vote_active --></div>
<div style="float:right;margin-top:-1px;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#1</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=9xstudio">Chia sẻ</a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div>  </font></div></span></div>
              <div style="display:none"><div class="main-footp clearfix" style="background: #FBFBFB;float: left; width: 780px; margin-bottom: 10px;margin-left: 21px;margin-top: -11px;" align="center">
                <div style="float:left; margin-top:-1px;">
<div style="overflow: auto; max-height: 160px;"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RPG}</div></div>
                </div></div></div>
                <!-- END displayed -->
      <!-- END postrow -->
            </div> 
   <div class="main-foot clearfix" style="float: left; width: 813px;margin-top: 9px; margin-bottom: 13px;background-color: white;border-bottom: 1px solid #E8E8E8;-webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;-moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;border-radius: 5px 5px 5px 5px;">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> 
         <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> 
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>   {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
      <p class="options options-button">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
         <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
         <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
   </div>
   <a name="bottomtitle"></a>
   <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" class="btn btn-large btn-danger i_post" data-original-title="Gửi một chủ đề khác"><i class="i-white i-plus-sign"></i> Gửi bài mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->  
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" class="btn btn-large btn-success i_reply" data-original-title="Trả lời chủ đề này"><i class="i-white i-comment"></i> Trả lời</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
</div>
<div class="pun-crumbs">
   <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » 
      <strong>
         <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
      </strong>
   </p>
</div>
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
   <div class="main-head clearfix" style="float: left; width: 813px;margin-top: 9px; margin-bottom: 13px;background-color: white;border-bottom: 1px solid #E8E8E8;-webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;-moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;border-radius: 5px 5px 5px 5px;">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">{RULE_MSG}</td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="ruled"></div>
 <a name="quickreply"></a>
  <div class="quotenhanh" style="display:none"></div>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
<div id="pun-info" class="main">
   <div class="main-content">
      <div id="stats">
         <p>{L_TABS_PERMISSIONS}
            <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
   </div>
</div>
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  window.___gcfg = {lang: 'vi'};

  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
Up lại ảnh trong đó
  Bài viết hay nhất3
thankiu mà hog xài đk cho 4r mềnh đồng ý hai tay
  Bài viết hay nhất4
view này đi liền với skin, cậu có xài skin này ko mà ko đc vui vẻ
  Bài viết hay nhất5
ừ xài skin này tại tưởng lỗi view ai ngờ weight trong css nên ms xin :d . mà cái shop gunny fix chỗ ko hiện item shop làm sao vậy cậu :d
  Bài viết hay nhất6
ủa mua đồ gun rồi mờ
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết