[Code] Rép ko chuyển trang

  Bài viết hay nhất1
Js In the topics:
Code:
 function timlink(a) {
        a = a.substring(a.indexOf("<a href=") + 9);
        b = a.indexOf('"');
        return a.substring(0, b)
    };

    function upbai(a) {
        var b = a.split('#')[1];
        $('<br/><div class=postcuoi><div align=center><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/black-10.gif"/></div></div>').appendTo('.cleared:last').load(a + " #post" + b, function () {
            loadsss();
            $('input[name=post]').show().prev().show().next().next().remove()
        });
        $("#text_editor_textarea").val('');
        $('input[name=lt]').val(b);
        $(".ruled").html('')
    };
    $('input[name=post]').click(function () {
        if ($("#text_editor_textarea").val().replace('<br>', '').replace(/ /
        gi, '').length < 2) {
            alert('Nội dung quá ngắn vui lòng nhập lại')
        } else {
            $(this).after('<span>Đang gửi chờ chút...</span>');
            $(this).hide().prev().hide();
            var a = $("form").serialize() + "&post=1";
            $.post('/post', a, function (c) {
                if (c.indexOf("Flood control") > 0) {
                    alert('Bạn chưa gửi được do bạn vừa gửi một bài cách đây không lâu.');
                    $('input[name=post]').show().prev().show().next().next().remove()
                } else if (c.indexOf('A new message') > 0) {
                    alert('Vừa có người gửi trước đó. Vui lòng nhấn OK.');
                    window.location.reload()
                } else {
                    if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
                        var a = c.indexOf("has been sent"),
                            e = c.indexOf("entered successfully");
                        0 < a || 0 < e ? (c = c.substring(0 < a ? a : e), c = timlink(c), upbai(c)) : (alert('Error! please press F5 of turn off A/a for send reply.'))
                    } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
                        var a = c.indexOf("Bấm chuột");
                        0 < a ? (c = c.substring(a), c = timlink(c), upbai(c)) : (alert('Có lỗi vui lòng ấn F5 hoặc tắt nút A/A để gửi bài.'))
                    }
                }
            })
        }
        return false
    });
    $('input[name=preview]').click(function () {
        $(".ruled").html($("form #text_editor_textarea").val()).show();
        return false
    });
    $("a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").click(function () {
        $(".Load").show();
        $.get($(this).attr("href"), function (c) {
            var a = (c.indexOf("width:98%") + 11);
            var c = c.substring(a);
            var noidung = c.substring(0, c.indexOf("<"));
            $("#text_editor_textarea").val($("#text_editor_textarea").val() + noidung).focus();
            $(".Load").fadeOut()
        });
        return false
    })
});
Css:
Code:
.ruled { display: none; margin: auto; background-color: white; padding: 10px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; border-radius: 5px; margin-bottom: 20px; margin-top: 20px; }

Tìm:
Code:
<!-- BEGIN postrow -->
Thêm vào trước nó:
Code:
<div class="main-content-topic cleared">

Tìm:
Code:
<!-- BEGIN displayed -->
Thêm vào dưới nó:
Code:
<div class="main-content-topic" id="post{postrow.displayed.U_POST_ID}">

Tìm:
Code:
<!-- END postrow -->
Thêm vào dưới nó:
Code:
</div>

Tìm:
Code:
<!-- END displayed -->
Thêm vào trên nó:
Code:
</div>
By: Noteme
  Bài viết hay nhất2
Thanks bạn nha.
Đã vote
  Bài viết hay nhất3
2222222222
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết