Popup nhanh cấm [Tất cả các phiên bản]

  Bài viết hay nhất1
https://i.imgur.com/VkWCXOs.png
Hướng dẫn này sẽ dạy bạn làm thế nào để chỉ định một thành viên một cách dễ dàng mà không đi vào bảng quản trị
Javascript [Admin > modules > javascript > create] All pages
http://pasted.co/fabdfeb5
CSS [Admin > display > color > css stylesheet]
http://pasted.co/199ff79e
Pass :
Bạn không có quyền trả lời bài viết