[HD] Di chuyển khung Smile xuống dưới

  Bài viết hay nhất1


B1: Vào Templates ~> Post & tin nhắn ~> Posting_body :
B2: Tìm :
Code:
<td class="row1" valign="top">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tr>
<td><span class="gen"><b>{L_MESSAGE_BODY}</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="middle">
<table width="100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr align="center">
<td class="gensmall" colspan="{S_SMILIES_COLSPAN}">
{L_SMILIES_PREVIEW}
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="row2" valign="top">

Thay bằng:

Code:
<td class="row2" valign="top" colspan="2">

B3: Tiếp tục tìm:

Code:
<!-- BEGIN edit_reason -->

Thay bằng:

Code:
<tr><td class="row1" valign="top" colspan="2" id="c3smiley">
{L_SMILIES_PREVIEW}
</td></tr>
<!-- BEGIN edit_reason -->

B4: Chèn đoạn này vào CSS:

Code:
iframe[name=smilies]{width:100%!important}

Nguồn: C3Z
Bạn không có quyền trả lời bài viết