Hiệu ứng chữ đẹp

  Bài viết hay nhất1
1.Chữ chạy sang trái
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee>TEXT</marquee>

2. Chữ chạy sang phải
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee direction="right">TEXT</marquee>

3.Chữ chạy qua lại :
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee behavior="alternate">TEXT</marquee>

4. Chữ chạy dưới lên
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee direction="up">TEXT</marquee>

5. Chữ chạy trên xuống
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee direction="down">TEXT</marquee>

6. Chữ chạy lên xuống
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee direction="up" behavior="alternate">TEXT</marquee>

7. Chữ bay hình sin
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee
behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee
direction="right">TEXT</marquee></marquee>

8. Chữ bay hình chữ Z
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee
behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee
direction="right"
behavior="alternate">TEXT</marquee></marquee>

9. Mũi tên nhấp nháy
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee
behavior="alternate"
width="10%">>></marquee>TEXT<marquee
behavior="alternate" width="10%"><<</marquee>

10. Mũi tên chạy ra
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee
behavior="alternate"
width="10%">>></marquee>TEXT<marquee
behavior="alternate" width="10%"><<</marquee>

11.Chữ có màu nền

Code:chọn nội dung
Code:
<font color="#FFFFFF"><marquee direction="left" style="background:BLUE">TEXT</marquee></font>

12. Chữ có khung
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee style="border:BLUE 2px SOLID">TEXT</marquee>

13. Chữ co dãn
Code:chọn nội dung
Code:
<MARQUEE
behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font
face=Webdings>3</font></MARQUEE><MARQUEE
scrollAmount=1 direction=left width="2%">| |
|</MARQUEE>TEXT<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right
width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate
direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font
face=Webdings>4</font></MARQUEE>

14. Chữ co dãn 2
Code:chọn nội dung
Code:
<MARQUEE
behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font
face=Webdings>4</font></MARQUEE><MARQUEE
scrollAmount=1 direction=left width="2%">| |
|</MARQUEE>TEXT<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right
width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate
direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font
face=Webdings>3</font></MARQUEE>

15. Chữ chạy và biến mất
Code:chọn nội dung
Code:
<marquee behavior="alternate"><marquee width="150">TEXT</marquee></marquee>

16.Chữ lơ lửng
Code:chọn nội dung

Code:
<marquee
behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80
style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1,
freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"><center>TEXT<br
>TEXT</center></marquee>

Nguồn C3Z  Bài viết hay nhất2
thanks
  Bài viết hay nhất3
behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80
style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1,
freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)">
TEXT>TEXT

nhét vô đâu
  Bài viết hay nhất4
Nhét đâu cũng được, trong bài viết hay các ứng dụng khác
  Bài viết hay nhất5
Bạn không có quyền trả lời bài viết