[Code] Châm ngôn sống

  Bài viết hay nhất1

Demo:

ẩn bài
  Bài viết hay nhất2
cái này chèn vào đâu anh
  Bài viết hay nhất3
Muốn nó chỉ hiện ở trang chủ thì chèn ở index_body nếu muốn nó hiện ở tất cả các trang thì vào header
  Bài viết hay nhất4
zạ
  Bài viết hay nhất5
a
  Bài viết hay nhất6
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết