[FM] Trang chủ chatbox

  Bài viết hay nhất1Code:
<html>
 
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>- -‘@’- .::  Teen9b Forum's ::. -‘@’- </title>
</head>
<td class="alt1"><table style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); border: 2px solid rgb(187, 187, 187); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" width="65%"><tbody><tr><td style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(49, 49, 49); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" nowrap="nowrap"><span style="cursor: pointer;" ;" onmouseout="hidetip();" class="c3luvmes cboxElement"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/tdyt2110.png"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/tdyt_s10.png"></span></td><td style="background: url("http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/master10.gif") repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(49, 49, 49); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" width="100%"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="15" direction="left" truespeed="truespeed"><span style="margin-left: 0px;" class="modnew"><span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" style="color: rgb(47, 47, 47); font-size: 16px;"><b><span style="color: rgb(230, 27, 0);"><strong>HướngCool</strong></span> </b> nhắn với <span style="color: rgb(255, 0, 154); font-weight: bold;">» Member's :</span><span class="lovemes"> Chào Mừng Bạn Đã Truy Cập Vào Diễn Đàn <strong><font color="red">.::  ::.</font></strong><b><font color="red"> Hãy Đăng Kí Làm Thành Viên Của Diễn Đàn, Để Được Giao Lưu Với Các Thành Viên Khác, Chúc bạn Có Những Giây Phút Vui Vẻ Từ Diễn Đàn</font></b></span><span style="padding: 0px 40px;"></span></span></marquee></td></tr></tbody></table>
 <body style="background: url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bg10.jpg) repeat center top;">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="875" id="table1">
    <tr>
        <td colspan="5">
      </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5"> </td>
    </tr>
   
   
    <tr>
        <td colspan="5">
        <img border="0" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/top10.png" width="875" height="17"></td>
 
    </tr>
    <tr>
        <td width="19" rowspan="2">
        <img border="0" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/left10.png" width="19" height="396"></td>
       
        <!-------------------------MAIN------------------------------------------>
 
        <td align="center" valign="middle" width="556" rowspan="2">
            <iframe marginheight="0" marginwidth="0" width="608" height="396" frameborder="0" scrolling="no" name="main" src="/h15-"></iframe>
        </td>
 
       
        <!-------------------------/MAIN------------------------------------------>   
       
        <td width="28" rowspan="2">
        <img border="0" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/middle10.png" width="28" height="396"></td>
       
        <!---------------------------RIGHT MENU----------------------------------->
        <td valign="top" width="211" style="background: url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bg_men10.png); width: 211px;">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
            <tr>
                <td>
                    <a href="/forum" target="_blank"onmouseover="vao4rum.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/vao4ru10.png'" onmouseout="vao4rum.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/vao4ru11.png'">
 
                    <img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/vao4ru11.png" name="vao4rum" border="0"></a>
 
                </td>
            </tr>
           
            <tr>
                <td>
                    <a href="http://www.www.teen9b.tk" target="_blank"onmouseover="blog.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/home10.png'" onmouseout="blog.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/home110.png'">
                    <img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/blog210.png" name="blog" border="0"></a>
 
                </td>
 
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <a href="/register" target="_blank"onmouseover="dangky.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/dangky10.png'" onmouseout="dangky.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/dangky11.png'">
                    <img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/dangky11.png" name="dangky" border="0"></a>
 
                </td>
            </tr>
           
           
           
            <tr>
                <td align="center" valign="bottom">
                    <a href="http://nhaccuatui.com"><img border="0" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/logo-b10.png" /></a>
 
                </td>
            </tr>
           
        </table>
       
        </td>
       
       
        <!---------------------------/RIGHT MENU----------------------------------->
       
        <td width="9" rowspan="2">
        <img border="0" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/right10.png" width="9" height="396"></td>
    </tr>
    <tr>
 
        <td align="center" width="211" style="background: url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bg_men11.png); width: 211px;">
           
        </td>
       
       
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5">
        <a href="http://class"><img border="0" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bottom10.png" width="875" height="20"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5"> </td>
 
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5">
        <p align="center"><b>
 
<strong></strong><br>
<font size="2" face="Tahoma" color="#FFFFFF">Hiển thị tốt nhất ở FireFox 3.x trở lên. Độ phân giải 1280x1024. Download FireFox
        <a target="_blank" href="http://www.mozilla.com/vi/firefox/">
        <font color="#FFFF00">tại đây</font></a></font></b></td>
    </tr>
</table>
</center>
</body>
 
</html>
Bạn không có quyền trả lời bài viết