[FM] Icon trước nick dùng theo HTML

  Bài viết hay nhất1
Code:
function Rankicon(){
x = document.getElementsByTagName('span')
for(y=0;y<x.length;y++){
var oldHTML = x[y].innerHTML;
if(x[y].style.color!=""){
if ((x[y].style.color=="rgb(250, 0, 0)")||(x[y].style.color=="#fa0000")) {icon = "<img src='http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/admin110.gif' style='margin-bottom: -1px;'>";x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}
if ((x[y].style.color=="rgb(0, 153, 255)")||(x[y].style.color=="#0099ff")) {icon = "<img src='http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/doctha10.gif' style='margin-bottom: -2px;'>";x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}
if((x[y].style.color=="rgb(0, 191, 0)")||(x[y].style.color=="#00bf00")) {icon = "<img src='/users/2211/12/43/96/album/smod13.gif' style='margin-bottom: -2px;'>";x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}
if((x[y].style.color=="rgb(0, 21, 255)")||(x[y].style.color=="#0015ff")) {icon = "<img src='/users/2211/12/43/96/album/mod13.gif' style='margin-bottom: -2px;'>";x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}
if((x[y].style.color=="rgb(255, 89, 0)")||(x[y].style.color=="#ff5900")) {icon = "<img src='http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/admin11.gif' style='margin-bottom: -2px;'>";x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}
if((x[y].style.color=="rgb(255, 183, 0)")||(x[y].style.color=="#ffb700")) {icon = "<img src='http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/icon4010.gif' style='margin-bottom: -2px;'>";x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}
if ((x[y].style.color=="rgb(140, 0, 255)")||(x[y].style.color=="#8c00ff")) {icon = "<img src='http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/h10.gif' style='margin-bottom: -2px;'>";x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}
if ((x[y].style.color=="rgb(0, 227, 151)")||(x[y].style.color=="#00e397")) {icon = "<img src='http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/svip10.gif' style='margin-bottom: -2px;'>";x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}
if ((x[y].style.color=="rgb(26, 23, 23)")||(x[y].style.color=="#1a1717")) {icon = "<img src='http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/banned10.gif' style='margin-bottom: -2px;'>"; x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}
if((x[y].style.color=="rgb(255, 0, 225)")||(x[y].style.color=="#ff00e1")) {icon = "<img src='http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/vip10.gif' style='margin-bottom: -2px;'>";x[y].innerHTML = icon + oldHTML;}}
}
}
Rankicon();
  Bài viết hay nhất2
chèn zô đâu a .
  Bài viết hay nhất3
Tạo trang HTML với nội dung đó
thay link trang HTML vào và chèn vào footer với nội dung:
Code:
<script type="text/javascript" src="link trang html"></script>

p/s: Chỉnh lại màu nhóm cho phù hợp để hiển thị
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết