[FM] code nhạc từ zippy

  Bài viết hay nhất1
Code:
<script src="http://fmvi-group.googlecode.com/files/fmvi-group-zippyshare-media.js" type="text/javascript"></script>
co nut dow
<script src="http://fmvi-group.googlecode.com/files/fmvi-group-zippyshare-media2.js
" type="text/javascript"></script>

DIỄN ĐÀN:

 {FORUMURL} : (Forum Address)
 {FORUMURLINK} :(Link forum)
 {FORUMNAME} : (Tên diễn đàn)
 {FORUMNAMELINK} :  (Link tên diễn đàn)
 {FORUMDESC} :  (Mô tả forum)
 {FORUMBIRTHDAY} : (Ngày thành lập Diễn đàn )
 {FORUMAGE} :(Board up days)
 {FORUMCOUNTFORUM} :(Số các diễn đàn / chuyên mục)
 {FORUMCOUNTOPIC} :(Tổng số chủ đề)
 {FORUMCOUNTPOST} :(Tổng số bài gửi)
 {FORUMCOUNTUSER} : (Tổng số thành viên)
 {FORUMONLINEUSER} : (Số người tuy cập cùng lúc nhiều nhất)
 {FORUMONLINEDATE} : (Thời diểm tuy cập nhiều nhất)
 {FORUMLASTUSER} :  (Thành viên mới nhất)
 {FORUMLASTUSERLINK} : (Link đến lý lịch thành viên mới nhất)


QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG:

 {USERNAME} :  (Tên truy cập)
 {USERLINK} :  (Xem lý lịch thành viên)
 {USERBIRTHDAY} :  (Birthday)
 {USERAGE} : 57 (Age)
 {USERREGDATE} : (Ngày tham gia)
 {USERLASTVISIT} :  (Last visit)
 {USERCOUNTPOST} : (Số lượng bài gửi)
 {NOW} :  (Ngày hôm nay)
 {NOWWITHTIME} : (Ngày giờ hiện tại)
  Bài viết hay nhất2
Code:
<script language='javascript' src=http://tratu.vn/plugin/tratu4web_min.js charset=utf-8>
Bạn không có quyền trả lời bài viết