[Share] Tạo chữ rainbow 7 màu cầu vòng

  Bài viết hay nhất1
Chèn đoạn sau vào trước trong overall_header

ẩn bài
  Bài viết hay nhất2
tem
  Bài viết hay nhất3
???
  Bài viết hay nhất4
:zing5:
  Bài viết hay nhất5
:mimcuoi:
  Bài viết hay nhất6
yit
  Bài viết hay nhất7
thank
  Bài viết hay nhất8
xem
  Bài viết hay nhất9
xem xem xem
  Bài viết hay nhất10
sagdgdfgwa
  Bài viết hay nhất11
xem
  Bài viết hay nhất12
xem
  Bài viết hay nhất13
xem
  Bài viết hay nhất14
Bạn không có quyền trả lời bài viết